Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez
Robert Iwanicki Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie.
Administratorem danych osobowych jest:Robert Iwanicki Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie 
Kancelaria Komornicza nr V w Tarnowie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 8 ( II piętro ) 33-100 Tarnów –  (dalej „Kancelaria”).
Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia
przetwarzania danych osobowych:

tel.: 14 656 99 88
adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 8 ( II piętro ) 33-100 Tarnów

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych przez Kancelarię.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Inspektor Ochrony Danych – Roman Kwieciński

e-mail: iod.tarnow.003@komornik.pl

Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji.
Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji
publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot
mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku.
Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych.
W przypadku Kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Kancelarii szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych – jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.
W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria może przetwarzać
wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane
dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Kancelarii przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i
rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Kancelarii
oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z systemów innych podmiotów i instytucji.
Przepisy prawne określają także zasady przetwarzania danych osób, w tym ich wizerunku na potrzeby prowadzonego
postępowania i/lub bezpieczeństwa (monitoring).
Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komorników sądowych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kancelarii, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii.
Na podstawie zgody Kancelaria może przetwarzać dane osobowe w celach zapisywania danych w plikach cookies oraz
gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych czy dany osobowych związanych z rekrutacją.
Kancelaria w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu
zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innych danych niezbędnych np.: na cele związane z
prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji.

W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w
jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Kancelarii.
Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już Kontrahentem Kancelarii lub jeżeli Kancelaria posiada dane osobowe (w tym powierzono nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody),
informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody na ich przetwarzanie. Kancelaria może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych
wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo skargę w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś.
Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze: telefonicznie: 14 656 99 88 lub pisemnie na adres ul. Jarosława Dąbrowskiego 8 ( II piętro ) 33-100 Tarnów.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w
świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające
wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.
Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Kancelarię obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz
dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych.
Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w
toku prowadzonych przez Kancelarię postępowań, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 5 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.
Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w którym
Kancelaria zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).
Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.
Profilowanie danych osobowych przez Kancelarię może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w
sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji.

..