O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki Kancelaria Komornicza nr V w Tarnowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18 kwietnia 2023r. o godz 10:00 w sali nr 8 Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się:

P I E R W S Z A      L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 36/5 o łącznej powierzchni 0,0859 ha – zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, parterowym z poddaszem użytkowym o pow. użytkowej 120,60 m2 wraz z budynkiem garażu o pow. zabudowy 48 m2 oraz murowanym budynkiem mieszkalnym parterowym o pow. użytkowej ok. 57 m2 położonej w Tarnowie przy ul. Braci Saków 75 A posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w TARNÓW nr TR1T/00117507/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 334 352,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 250 764,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania w/w udziału w nieruchomości tj. kwotę 33.435,20 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji na rachunek bankowy tut. kancelarii

PEKAO S.A. 73 1240 5194 1111 0010 4316 9277
Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi( w tytule należy również wpisać dane licytanta tj. imię i nazwisko, numer dowodu itp.) .
Rękojmię można również wpłacić w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 8 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, Komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym, nie wymagają poświadczenia.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość ta posiada ustanowione hipoteki na kwotę 135.787,91 zł – jednak nabywający kupuje nieruchomość czystą bez żadnych obciążeń prócz w/w jeżeli zostały zgłoszone najpóźniej do trzech dni przed licytacja ( służebność; użytkowanie, prawa dożywotnika).
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki Kancelaria Komornicza nr V w Tarnowie poucza na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, iż podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy (art. 1 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy). Zgodnie z art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży – na kupującym. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3).

..