NASZA KANCELARIA POSIADA DOSTĘP DO

Identyfikator kancelarii w e-sądzie (EPU) – 1810


Ognivo

Moduł wyszukiwania rachunków bankowych

Jeżeli wierzyciel wnioskuje o podjęcie czynności w trybie art. 7971 Kpc – poszukiwanie majątku dłużnika, obejmującego wystąpienie z zapytaniem do banków przez system OGNIVO, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz wpłacić zaliczkę.


EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego.


CEIGD

Cetralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej

Rejestr prowadzony od 1 lipca 2011 r. – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski.


EKW

NKW – Nowe Księgi Wieczyste z dostępem on-line

Celem systemu NKW jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami poprzez poprawę skuteczności rejestracji praw własności nieruchomości, podniesienie wiarygodności zapisów ksiąg wieczystych.


CEPIK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

System informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami.


ŹRÓDŁO

Aplikacja Źródło PeselNet

 W 2016r. kancelaria uzyskała dostęp do aplikacji Źródło, która pozwala na szybkie ustalenie poprawnych danych dłużnika w początkowej fazie egzekucji oraz na skuteczniejsze i szybsze dostarczenie korespondencji dłużnikowi.

PUE

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

 PUE udostępnia możliwość przeglądania on-line danych zapisanych na kontach w ZUS, pozwala także na generowanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków.


ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 Ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Zbudowana w ramach projektu ePUAP-WKP (Plan Informatyzacji Państwa). Usługodawcami są jednostki administracji publicznej oraz instytucje publiczne (zwłaszcza podmioty wykonujące zadania zlecone przez państwo).

..