Robert Iwanicki Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie zajmuje się zabezpieczeniem i egzekucją wyroków sądowych na podstawie wniosku egzekucyjnego i tytułu wykonawczego. W zakres działań komornika wchodzą: sprawy egzekucyjne, zabezpieczanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, egzekucja roszczeń pieniężnych i niepieniężnych, windykacja należności, sprzedaż praw majątkowych, licytacje nieruchomości i ruchomości, licytacje komornicze mienia dłużników, wykonywanie eksmisji a także czynności poszukiwanie majątku dłużników, zajęcia wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, praw majątkowych, udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego oraz zajęcia wierzytelności na wniosek wierzyciela, sporządzanie protokołu stanu faktycznego.

Robert Iwanicki Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie nadto: wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;  wykonuje inne tytuły wykonawcze wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz tytuły egzekucyjne, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności; sporządza protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora; doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia, protesty i zażalenia oraz inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty na wniosek organizatora licytacji; sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty; weryfikuje istnienie i treść tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Kancelaria komornicza nr V Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Roberta Iwanickiego posiada system informatyczny umożliwiający elektroniczne przesyłanie danych i uzyskiwanie odpowiedzi – w szczególności – e-sąd EPU, BEL, ZUS, CEPIK, PeselNet, CEIGD, NKW – Nowe Księgi Wieczyste oraz OGNIVO.Identyfikator kancelarii w e-sądzie (EPU) – 1810.

Szczegóły na stronie informacyjnej  Komornika Sądowego w Tarnowie Roberta Iwanickiego www.komornik.tarnow.pl – gdzie znaleźć można dane teleadresowe, ogłoszenia o aktualnych licytacjach, obwieszczenia o obejmowanych właściwościach, aktualności egzekucyjne dla wierzycieli i dłużników, informacje o EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze e-sąd), systemie OGNIVO, CEPiK, elektronicznych księgach wieczystych oraz wzory wniosków egzekucyjnych.

 

 

 

..